Gris
Blanc
Negre
2.930g
17,3W 24,7V
21,6W 30,8V
32,1W 30,6V